องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี และโครงการป่าเปียกตามรอยพระยุคลบาท เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ต้นมะม่วงทรงปลูก

View icon 102
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่วัดไร่มะม่วง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานพิธีหล่อพระพุทธอัมพวารีศรีนวมหามงคลบพิตร เพื่อฉลองต้นมะม่วงทรงปลูก 50 ปี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2517 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านดอนขุนห้วย และเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไร่มะม่วง ซึ่งเดิมชื่อวัดป่าดอนขุนห้วย และทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์อกร่องทอง จึงได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า "วัดไร่มะม่วง"

ปัจจุบัน มีพระครูภาวนาวัชราภรณ์ (วิ) หรือ หลวงพ่อพฤหัส มนฺตสิริ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ 2541 ซึ่งบริเวณหลังวัดเป็นภูเขา ชาวบ้านเรียกว่า "เขามดแดง" เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ แต่มักเกิดไฟไหม้ เจ้าอาวาสจึงจัดทำโครงการอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ ในปี 2544 อาทิ โครงการป่าเปียกโดยสูบน้ำขึ้นไปเก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) บนเขา จำนวน 3 แห่ง, โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ แบบถาวรและกึ่งถาวร  2 ฝาย, โครงการปลูกป่าแบบผสมผสานฟื้นฟูป่า และโครงการขยายพันธุ์ไม้ยางนาจากวังสู่วัด ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาไฟป่า เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนและเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ทำให้วัดฯ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,050 ไร่ จัดตั้งเป็นพุทธอุทยานอีกส่วนหนึ่ง

โอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย รับฟังรายงานจากหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ อาทิ ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทาน 

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย เกิดขึ้นเมื่อปี 2514 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดเพชรบุรี จัดสรรที่ทำกิน บริเวณบ้านดอนขุนห้วยให้ราษฎรนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ที่ประสบปัญหาที่ดินทำกินไม่เพียงพอ โดยจัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยขึ้น ต่อมาเกิดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด