องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่

View icon 100
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ แปลงสาธิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์กับราษฎร มีผู้แทนชาวบ้านจาก 9 หมู่บ้าน ผู้แทนโรงเรียน 4 แห่ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 250 คน ร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ดำเนินงาน 720 ไร่ ได้แก่ ต้นจามจุรี, ต้นพญาเสือโคร่ง, ต้นขนุน, ต้นสัก, มะขามป้อม และพะยูง

จากนั้น ไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อมอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อปี 2522 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยตอง พบว่าเดิมพื้นที่นี้มีพืชเสพติดจำนวนมาก จึงพระราชทานแนวทาง "โครงการหลวงโมเดล" คือ ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นที่มีรายได้ดีกว่าฝิ่น แก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ก่อตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น ทำให้ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และม้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันเกษตรกร 445 คน มีอาชีพที่สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง มีพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรด้านต่าง ๆ อาทิ งานส่งเสริมพืชอินทรีย์ งานส่งเสริมพืชไร่ ไม้ดอก ไม้ผล รวม 9 หมู่บ้าน กว่า 5,700 คน และเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างอาชีพที่มั่นคง และเป็นแหล่งผลิตผักเมืองหนาว ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ เสาวรสหวาน สตรอว์เบอร์รี ข้าวสายพันธุ์บือเนอมู โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลผลิต และผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนสู่ป่าทุกปี เพื่อสร้างหมวกสีเขียวปกคลุมพื้นที่ภูเขา สร้างความอุดมสมบูรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดพร้อมกันทั้ง 38 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง พะเยา

ข่าวอื่นในหมวด