ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ดร.กฤษดา นวลมี

ชื่อเล่น : กฤษ

วันเกิด : 2 กุมภาพันธ์

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาเอก : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

 • Account Executive บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด
 • Brand Support Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

รายการที่รับผิดชอบ

 • ข่าวภาคค่ำ
 • ห้องข่าวภาคเที่ยง
 • สนามข่าว 7 สี
ช่องทาง Social Media

รางวัลที่เคยได้รับ

 • รางวัลพระราชทานเทพทอง ด้านนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น พ.ศ.2563
 • รางวัลบุคคลตัวอย่างอาเซียนแห่งปี พ.ศ.2562
 • รางวัลพระพิฆเนศวร รางวัลผู้รายงาานข่าวดีเด่น (ชาย) พ.ศ. 2556