ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ดร.กฤษดา นวลมี

ชื่อเล่น : กฤษ

วันเกิด : 2 กุมภาพันธ์

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาเอก : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7HD
  • Brand Support Manager - บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
  • รายการข่าวภาคค่ำ
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง
  • สะเก็ดข่าว
  • สะเก็ดข่าววันหยุด