ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ดร.กฤษดา นวลมี

ชื่อเล่น : กฤษ

วันเกิด : 2 กุมภาพันธ์

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาเอก : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • Account Executive บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด
  • Brand Support Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

รายการที่รับผิดชอบ

  • รายการข่าวภาคค่ำ
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง
ช่องทาง Social Media

รางวัลที่เคยได้รับ

  • รางวัลพระราชทานเทพทอง ด้านนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น พ.ศ.2563
  • รางวัลบุคคลตัวอย่างอาเซียนแห่งปี พ.ศ.2562
  • รางวัลพระพิฆเนศวร รางวัลผู้รายงาานข่าวดีเด่น (ชาย) พ.ศ. 2556