ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง

ชื่อเล่น : นิ

วันเกิด : 9 ตุลาคม

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

  • อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • หัวหน้าสายข่าวการศึกษาและสาธารณสุข
  • ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี
  • เจ้าของธุรกิจ NILA (นีล่า) สปา
  • ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2