ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ศจี วงศ์อำไพ

ชื่อเล่น : จีจี้

วันเกิด : 17 ตุลาคม

การศึกษา : การศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน:

  • สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
  • สถานีโทรทัศน์  ITV

รายการที่รับผิดชอบ

  • สนามข่าว7 สี
  • คอลัมน์ ออนไลน์ “ศจีตีคดี”
  • สนามข่าวออนไลน์ 

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลเทพทอง  จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่น จากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
  • รางวัลสารคดีข่าวดีเด่น จากสมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย