ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

กมลาสน์ เอียดศรีชาย

ชื่อเล่น : บี

วันเกิด : 17 กันยายน

การศึกษา : การศึกษา

 • ประถมศึกษา พลวิทยา
 • มัธยมศึกษา หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารรัฐกิจ
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน

ประวัติการทำงาน : รายการที่รับผิดชอบ

 • เช้านี้ที่หมอชิต
 • ฝนฟ้าอากาศ ในรายการข่าวภาคค่ำ
 • กรีนรีพอร์ต ในรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน (ทุกวันอังคาร เว้น อังคาร)

ช่องทาง Social Media
Facebook บี กมลาสน์
TikTok บี กมลาสน์

รางวัลที่เคยได้รับ
 • (2556) รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (2556)  รางวัล “เทพทอง” นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • (2557)  รางวัล “คนดีต้นแบบ” คุณธรรมไทย โดยมูลนิธิช่วยเหลือเพื่อมนุษยชาติ
 • (2560)  รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • (2565)  รางวัล “บุคคลต้นแบบ” สาขา “สื่อสารมวลชนดีเด่น” โดย สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ
 • (2566) รางวัล “เงือกทองคำ”  สาขา “คนรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจ.สงขลา”  โดยสมาคมชาวสงขลา