ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

กมลาสน์ เอียดศรีชาย

ชื่อเล่น : บี

วันเกิด : 17 กันยายน

การศึกษา :

  • ประถมศึกษา : โรงเรียนพลวิทยา
  • มัธยมศึกษา : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  • ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ปริญญาตรี : คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

  • เช้าข่าว 7 สี เวลา 05.00 - 06.00 น. (จันทร์ - พฤหัสบดี)
  • ฝนฟ้าอากาศภาคค่ำ เวลา 20.15 น. (อังคาร , พฤหัสบดี)
  • ฝนฟ้าอากาศภาคเที่ยง เวลา 12.00 น. (จันทร์ , อังคาร , พุธ)