ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

กมลาสน์ เอียดศรีชาย

ชื่อเล่น : บี

วันเกิด : 17 กันยายน

การศึกษา :

  • ปริญญาโท  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน :

  • รายการเช้าข่าว 7 สี ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
  • คอลัมน์ฝนฟ้าอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์
  • คอลัมน์กรีนรีพอร์ต