ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ภานุรัจน์ ศนีบุตร

ชื่อเล่น : ปอย

วันเกิด : 10 เมษายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี - นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้สื่อข่าวสายรายงานพิเศษ ช่อง 7 HD
  •  ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD