ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

นันทิพัฒน์ โปธาปัน

วันเกิด : 26 มกราคม

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง7HD
  • Producer และ Creative รายการ “ฝนฟ้าอากาศ”
  • ผู้ประกาศข่าว ช่วงข่าวเด็ด7สี / ข่าวดึก 7HD / ห้องข่าววาไรตี้