ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

ชื่อเล่น : เกณฑ์

วันเกิด : 8 สิงหาคม

การศึกษา : การศึกษา

 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสือสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)  (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะการสื่อสารมวลชน

ประวัติการทำงาน : ผู้ประกาศข่าว

 • ข่าวภาคคํ่า - ข่าวในพระราชสํานัก
 • รายการ “เช้าข่าว 7 สี”
 • เจาะประเด็นข่าว 7HD

รายการที่รับผิดชอบ

 • ข่าวภาคค่ำ
 • ข่าวในพระราชสำนัก
 • เปิดจอจ้อข่าว
 • เจาะประเด็นข่าว 7HD

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลบุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี. สาขาสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์