ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

ชื่อเล่น : เกณฑ์

วันเกิด : 8 สิงหาคม

การศึกษา : การศึกษา

  • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสือสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)  (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะการสื่อสารมวลชน

ประวัติการทำงาน : ผู้ประกาศข่าว

  • ข่าวภาคคํ่า - ข่าวในพระราชสํานัก
  • รายการ “เช้าข่าว 7 สี”
  • เจาะประเด็นข่าว 7HD

รายการที่รับผิดชอบ

  • ข่าวภาคค่ำ-ข่าวในพระราชสำนัก
  • สนามข่าว 7 สี
  • เจาะประเด็นข่าว 7HD

ช่องทาง Social Media
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลบุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี. สาขาสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์