ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

จีรนันท์ เขตพงศ์

ชื่อเล่น : จอย

วันเกิด : 2 พฤศจิกายน

การศึกษา : การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์
 • กำลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน : ประวัติการทำงาน

 • นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
 • ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จ.สุราษฎร์ธานี
 • นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร
 • นักจัดรายการวิทยุ  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ตรัง – ภูเก็ต
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท คิวบ์ อินโฟร์ จำกัด
 • ผู้ประกาศข่าววิทยุ  บริษัท ลักซ์ 666 จำกัด
 • เลขานุการ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

รายการที่รับผิดชอบ

 • ข่าวในพระราชสำนัก
 • ข่าวภาคค่ำ
 • ข่าวเย็นประเด็นร้อน
 • 7 สีช่วยชาวบ้าน
ช่องทาง Social Media

รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 16 (สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • ประเภท นักวิทยุโทรทัศน์ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2558
 • รางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2559 ประเภท ผู้ประกาศข่าวหญิงสร้างสรรค์ดีเด่น
 • รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประจำปี 2560 ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์
 • รางวัลพระคเณศทองคำ ปี 2560 ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
 • รางวัลนาคราชทอง โครงการทำความดีแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนดีเด่น 
 • รางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2561
 • รางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2561 สาขา สื่อมวลชนช่วยเหลือสังคมดีเด่น
 • รางวัลศรีสัตตนาคราชทอง ประจำปี 2566 สาขา ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
 • รางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2566 สาขา สื่อมวลชนช่วยเหลือชุมชน สังคมดีเด่น