พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
28-2-2562 วโส อิสฺสริยํ โลเก วะโส อิสสะรัง โลเก อำนาจ เป็นใหญ่ในโลก
27-2-2562 ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน ตุฏฐี สุขา ยา อิตะรีตะเรนะ ยินดีเท่าที่ได้ พอใจเท่าที่มี เป็นความสุข
26-2-2562 ทุกฺขสฺสนฺตกโร สิยา ทุกขัสสันตะกะโร สิยา คนฉลาด พึงขจัดความทุกข์ให้หมดไป ให้ได้
25-2-2562 อตฺตานํ ทมยนฺติ สพฺพตา อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะตา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เสมอ
24-2-2562 ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร ขันติ ธีรัสสะลังกาโร ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์
23-2-2562 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา ทุราวาสา คะรา ทุกขา การครองเรือนไม่ดี เป็นทุกข์
22-2-2562 วาจาย สํวโร สาธุ วาจายะ สังวะโร สาธุ การระมัดระวังวาจา เป็นสิ่งดี
21-2-2562 ยถาวาที ตถาการี ยะถาวาที ตะถาการี พูดอย่างใด ทำให้ได้อย่างนั้น
20-2-2562 สทตฺถปสุโต สิยา สะทัตถะปะสุโต สิยา พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน
19-2-2562 อตฺตทตฺถมภิญฺญาย อัตตะทัตถะมะพินยายะ พึงกำหนดเป้าหมายของตนให้ชัด
18-2-2562 น ปเรสํ วิโลมานิ นะ ปะเรสัง วิโลมานิ ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่น
17-2-2562 ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต ทุกขัง เสติ ปะราชิโต ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
16-2-2562 ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ ปิยานัง อะทัสสะนัง ทุกขัง การไม่พบ สิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์
15-2-2562 อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ทุกฺขํ อัปปิยานัญจะ ทัสสะนัง ทุกขัง การพบ สิ่งไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
14-2-2562 โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา โลโกปัตถัมภิกา เมตตา ความเมตตา คุ้มครองโลก
13-2-2562 นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ นัตถิ อัตตะสะมัง เปมัง ความรักอื่นเสมอด้วยความรักตน ไม่มี
12-2-2562 อปฺปิยานญฺ จ ทสฺสนํ อับปิยานัญ จะ ทัสสะนัง การพบคนที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์
11-2-2562 ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ ปิยานัง อะทัสสะนัง ทุกขัง การไม่พบคนที่รัก เป็นทุกข์
10-2-2562 ทุกฺโข สมานสํวาโส ทุกโข สมานะสังวาโส การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เสมอกัน ก็เป็นทุกข์
9-2-2562 อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต อัปปะมัตโต หิ ชายันโต ผู้ไม่ประมาท ย่อมประสบสุข
8-2-2562 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ สาธุ ปาเปนะ ทุกกะรัง ความดี คนชั่ว ทำยาก
7-2-2562 สุกรํ สาธุนา สาธุ สุกะรัง สาธุนา สาธุ ความดี คนดี ทำง่าย
6-2-2562 วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ วันทะโก ปฏิวันทะนัง ผู้ไหว้ ย่อมได้รับไหว้ตอบ
5-2-2562 ปูชโก ลภเต ปูชํ ปูชะโก ละภะเต ปูชัง ผู้บูชา ย่อมได้รับการบูชาตอบ
4-2-2562 ปาปการี จ ปาปกํ ปาปะการี จะ ปาปะกัง ทำชั่ว ได้ชั่ว
3-2-2562 กลฺยาณการี กลฺยาณํ กัลยาณะการี กัลยาณัง ทำดี ย่อมได้ดี
2-2-2562 สุขโท สุขฏฺฐานํ สุขะโท สุขัดฐานัง ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว
1-2-2562 ทุกฺขโท ทุกฺขฏฺฐานํ ทุกขะโท ทุกขัดฐานัง ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว
Download