พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-7-2562 รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ รัดโย อะโมคา คัดฉันติ คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า
30-7-2562 มา ปมาทมนุยุญฺเชถ มา ปะมาทะมะนุยุนเชถะ จงอย่าอยู่ด้วยความประมาท
29-7-2562 สติมา สุขเมธติ สะติมา สุขะเมทะติ ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข
28-7-2562 ตโต อาจริโย รญฺโญ ตะโต อาจะริโย รันโย ใต้ร่มพระบารมี ย่อมมีแต่ความสุข
27-7-2562 สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
26-7-2562 ธมฺเมน มาตาปิตโร ภเรยฺย ธัมเมนะ มาตาปิตะโร พะเรยยะ พึงเลี้ยงมารดาบิดา ด้วยทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรม
25-7-2562 ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธัมโม หะเว รักขะติ ทำมะจาริง ความดีที่ตนทำแล้ว ย่อมตามคุ้มครอง
24-7-2562 กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
23-7-2562 นิสมฺม กรณํ เสยฺโย นิสัมมะ กะระนัง เสยโย ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า
22-7-2562 ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ตันจะ กัมมัง กะตัง สาทุ สิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี
21-7-2562 น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ นะ ตัง กัมมัง กะตัง สาทุ สิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ดี
20-7-2562 น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วหนฺติ นะ จาปิ วิดเตนะ ชะรัง วะหันติ ทรัพย์สมบัติ ซื้อความแก่ชราไม่ได้
19-7-2562 ตถาหิ ธีรา สุกตญฺญุรูปา ตะถาหิ ธีรา สุกะตันยุรูปา ผู้มีปัญญา ย่อมมีความกตัญญู
18-7-2562 ภูมิ เว สปฺปุริสานํ กตญฺญูกตเวทิตา พู-มิ เว สับปุริสานัง กะตันยูกะตะเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของคนดี
17-7-2562 สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา สุขา สัทธา ปะติดฐิตา มีศรัทธาที่มั่นคง นำความสุขมาให้
16-7-2562 ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ปุญญานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ ควรทำบุญ เพราะบุญ นำความสุขมาให้
15-7-2562 ปูชเนยฺโย พหุสฺสุโต ปูชะเนยโย พะหุดสุโต คนมีความรู้ ย่อมเป็นผู้ควรบูชา
14-7-2562 สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ สุโข ปัญญาปะติลาโภ การได้ปัญญา ให้เกิดสุข
13-7-2562 สุกรํ สาธุนา สาธุ สุกะรัง สาทุนา สาทุ ความดี คนดี ทำได้ง่าย
12-7-2562 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง ความดี คนชั่วทำได้ยาก
11-7-2562 นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ นัดถิ สันติ ปะรัง สุขัง ความสุขอื่นนอกจากความสงบ ไม่มี
10-7-2562 อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก อับพะยาปัดชัง สุขัง โลเก การไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก
9-7-2562 น โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา นะ โหติ สุขัง ทุกกะตะการินา คนทำความชั่ว ย่อมไม่มีความสุข
8-7-2562 สจฺเจนาลิกวาทินํ สัดเจนาลิกะวาทินัง จงชนะคนพูดเท็จด้วยคำพูดจริง
7-7-2562 วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ วิสสาสา ภะยะมันเวติ เพราะไว้วางใจ ภัยจึงตามมา
6-7-2562 ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม ทุกโข พาเลหิ สังคะโม คบหากับคนพาล นำทุกข์มาให้
5-7-2562 ญาตีนํว สมาคโม ญาตีนังวะ สะมาคะโม การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เหมือนสมาคมแห่งญาติ
4-7-2562 ธีโร จ สุขสํวาโส ธีโร จะ สุขะสังวาโส การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เป็นความสุข
3-7-2562 นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ นันทิ ทุกขัสสะ มูลัง ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์
2-7-2562 ธมฺมํ จเร สุริตํ ธัมมัง จะเร สุริตัง ควรประพฤติธรรมะให้ดี
1-7-2562 สะตันจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ สะตันจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ ธรรมะของคนดี ไม่มีล้าสมัย
Download