พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-9-2562 ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา ชิคัดฉา ปะระมา โรคา ความหิวเป็นยอดโรค
29-9-2562 อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม อัตตา หิ กิระ ทุดทะโม เพราะตนเองฝึกตนเอง ได้ยากยิ่ง
28-9-2562 อตฺตานํ อุปมํ กเร อัดตานัง อุปะมัง กะเร พึงกระทำตนเป็นตัวอย่าง
27-9-2562 สุทนฺโต วต ทเมถ สุทันโต วะตะ ทะเมถะ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกคนอื่น
26-9-2562 สํวเร วิวรานิ จ สังวะเร วิวะรานิ จะ พึงระวังตนมิให้เสื่อมเสีย
25-9-2562 ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ ตัง เว ภัทเทกะรัดโตติ คนที่ขยัน ทุกๆวัน คือ วันโชคดี
24-9-2562 อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข อะนุปาทา จิดตัดสะ วิโมกโข จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง
23-9-2562 เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส เมดตา ภาเวตับพา พะยาปาทัดสะ ควรมีเมตตา เพื่อละความพยาบาท
22-9-2562 ตถาหิ ธีรา สุกตญฺญุรูปา ตะถาหิ ธีรา สุกะตัญญุรูปา คนฉลาด ย่อมรู้จักความกตัญญู
21-9-2562 อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตา อินทะริยานิ รักขันติ ปันดิตา คนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก
20-9-2562 ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ ปุตตา วัตถุ มะนุดสานัง เยาวชน คือรากฐานของมนุษย์
19-9-2562 ยตฺถ อตฺถาวหํ สุตํ ยัตถะ อัตถาวะหัง สุตัง ศิลปะที่ศึกษาดีแล้ว ย่อมนำประโยชน์มาให้
18-9-2562 หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ หะนันติ โภคา ทุมเมทัง ทรัพย์สมบัติ ย่อมทำลายคนโง่
17-9-2562 ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ ทุนนะโย เสยยะโส โหติ คนพาลมักเห็นผิดเป็นชอบ
16-9-2562 สาธุ ตสฺส อทสฺสนํ สาธุ ตัดสะ อะทัดสะนัง การไม่พบเห็นคนพาล เป็นการดี
15-9-2562 อนยํ นยติ ทุมฺเมโธ อะนะยัง นะยะติ ทุมเมโท คนพาล มักชักนำในทางที่ผิด
14-9-2562 อธุรายํ นิยุญฺชติ อะธุรายัง นิยุนชะติ คนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
13-9-2562 วินยํ โส น ชานาติ วินะยัง โส นะ ชานาติ คนพาลไม่ยอมรู้ระเบียบวินัย
12-9-2562 สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ สัมมา วุดโต ปะกุปปะติ คนพาล แม้พูดดีๆ ก็โกรธ
11-9-2562 ธมฺมํ จเร สุจริตํ ธัมมัง จะเร สุจะริตัง ควรประพฤติธรรมให้ดี
10-9-2562 ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ ธัมมะทีโป ธัมมะสะระโณ จงมีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง
9-9-2562 น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี นะ ทุคคะติง คัจฉะติ ธัมมะจารี ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ
8-9-2562 สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สตัญจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ ธรรมะ ไม่มีล้าสมัย
7-9-2562 อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ อะพิดถะเรถะ กันละยาเน ควรใฝ่ทำแต่ความดี
6-9-2562 สจฺเจน กิตฺตึ ปบฺโปติ สัจเจนะ กิตติง ปับโปติ คนจะได้รับเกียรติ ก็เพราะความสัตย์
5-9-2562 นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส นัดถิ อะการิยัง ปาปัง มุสาวาทิดสะ คนพูดมุสา จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่น ไม่มี
4-9-2562 สจฺเจนาลิกวาทินํ สัจเจนาลิกะวาทินัง จงชนะคนพูดเท็จด้วยคำจริง
3-9-2562 เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิ เอกัง หิ สัดจัง นะ ทุติยะมัดถิ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง
2-9-2562 สจฺจมนุรกฺเขยฺย สัจจะมะนุรักเขยยะ ควรรักษาสัจจะ
1-9-2562 ขลิตญฺจ น คาหเย ขะลิตันจะ นะ คาหะเย ไม่ควรยึดถือในความผิดพลาด
Download