พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-3-2563 อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา อะนัดเถ นะ ยุดโต สิยา ไม่พึงขวนขวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
30-3-2563 ญาโต อตฺโถ สุขาวโห ยาโต อัดโถ สุขาวะโห การรู้จักประโยชน์ย่อมนำมาซึ่งความสุข
29-3-2563 ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก ทะลิดทิยัง ทุกขัง โลเก ความจน เป็นทุกข์ในโลก
28-3-2563 อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก อินาทานัง ทุกขัง โลเก การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก
27-3-2563 โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ โย ทันทะกาเล ทันเทติ ที่ควรช้า จึงค่อยช้า
26-3-2563 ตรณีเย จ ตารเย ตะระนีเย จะ ตาระเย ที่ควรเร่ง จึงค่อยเร่ง
25-3-2563 อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา อิดฉา หิ อะนันตะโคจะรา ความอยาก ไม่มีที่จบสิ้นเลย
24-3-2563 อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อิดฉา นะรัง ปะริกัดสะติ เพราะความอยาก จึงทำให้คนต้องวิ่งวุ่น
23-3-2563 อนฺธตมํ ตทา ยํ โลโภ สหเต อันทะตะมัง ตะทา ยัง โลโภ สะหะเต เมื่อความโลภครอบงำ ย่อมมีแต่ความมืดบอด
22-3-2563 โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ โยนิโส วิจิเน ธัมมัง พึงพิจารณาเรื่องราว โดยรอบคอบ
21-3-2563 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัดถิ ชานัง อะปันยัดสะ คนไม่มีปัญญา ไม่มีการพินิจพิจารณา
20-3-2563 กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ กัมมุนา โหติ พราหมะโณ คนดี ดีเพราะการกระทำ
19-3-2563 วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา วิวาทัง พะยะโต ทิดสะหวา การทะเลาะวิวาท มีแต่โทษภัย
18-3-2563 ยทตฺตครหิ ตทกุพฺพมาโน ยะทัดตะคะระหิ ตะทะกุบพะมาโน ตำหนิตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น
17-3-2563 ยญฺหิ กริยา ตญฺหิ วเท ยันหิ กะริยา ตันหิ วะเท สิ่งใดควรทำ พึงพูดถึงสิ่งนั้น
16-3-2563 น วิสฺสเส อิตฺตรทสฺสเนน นะ วิดสะเส อิดตะระทัดสะเนนะ เพียงเห็นกันชั่วครู่ยาม อย่าพึงวางใจ
15-3-2563 น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ นะ วิดสะเส อะวิดสัดเถ ไม่ควรวางใจ ในคนไม่คุ้นเคย
14-3-2563 ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม พัดโท สับปุริเสหิ สังคะโม คบคนดี มีแต่ความเจริญ
13-3-2563 ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ พะเชถะ มิดเต กัลยาเน พึงคบกัลยาณมิตร
12-3-2563 น ภเช ปาปเก มิตฺเต นะ พะเช ปาปะเก มิดเต ไม่พึงคบมิตรชั่ว
11-3-2563 นตฺถิ พาเล สหายตา นัดถิ พาเล สะหายะตา ความเป็นเพื่อน ไม่มีในหมู่คนพาล
10-3-2563 เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง การเป็นผู้มีจิตอันเกษม เป็นมงคลสูงสุด
9-3-2563 วิรชํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ วิระชัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ความเป็นผู้ปราศจากกิเลส เป็นมงคลสูงสุด
8-3-2563 อโสกํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อะโสกัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง การตัดความเศร้าโศกได้ เป็นมงคลสูงสุด
7-3-2563 ผุฎฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ น กมฺปติ ผุดถัดสะ โลกะธัมเมหิ จิดตัง นะ กัมปะติ จิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม เป็นมงคลสูงสุด
6-3-2563 นิพฺพานสจฺฉิกิริยา นิพพานะสัจฉิกิริยา การกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นมงคลสูงสุด
5-3-2563 อริยสจฺจานทสฺสนํ อะริยะสัจจานะทัสสะนัง การเห็นอริยสัจ เป็นมงคลสูงสุด
4-3-2563 พฺรหมฺจริยญฺจ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ พรัมมะจะริยันจะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง การประพฤติพรหมจรรย์ เป็นมงคลสูงสุด
3-3-2563 ตโป จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ตะโป จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง การบำเพ็ญเพียร เป็นมงคลสูงสุด
2-3-2563 กาเลน ธมฺมสากจฺฉา กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด
1-3-2563 สมณานญฺจ ทสฺสนํ สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง การพบเห็นสมณะ เป็นมงคลสูงสุด
Download