พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-12-2565 น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต นะ นิบพินเทยยะ ปันฑิโต บัณฑิต ไม่ควรท้อแท้
30-12-2565 อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย อาสัง นะ ฉินเทยยะ สุขาคะมายะ เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง
29-12-2565 รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ วันคืน ไม่ควรให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
28-12-2565 วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย วะโย รัดตินทิวักขะโย อายุของคน สิ้นไปตามคืนและวัน
27-12-2565 อายุ ขียติ มจฺจานํ อายุ ขียะติ มัดจานัง อายุของคน ย่อมหมดสิ้นไป
26-12-2565 ปาปานํ อกรณํ สุขํ ปาปานัง อะกะระนัง สุขัง การไม่ทำบาปทั้งปวง เป็นเหตุให้พบความสุข
25-12-2565 สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา ทุกฺขํ อุปจฺจคํ สัมมาทิดฐิสะมาทานา ทุกขัง อุปัจจะคัง คนจะพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ เพราะมีสัมมาทิฐิ
24-12-2565 สพฺพตฺถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ สับพัดถะ ทุกขัดสะ สุขัง ปะหานัง เว้นเหตุแห่งทุกข์ ย่อมมีสุขในที่ทั้งปวง
23-12-2565 จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สํวตฺตติ จิดตัง ภาวิตัง มะหะโต สังวัดตะติ จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่
22-12-2565 สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ สับพัง อิดสะริยัง สุขัง ความเป็นอิสระ เป็นความสุข
21-12-2565 สุขํ นิราสา สุปติ สุขัง นิราสา สุปะติ ผู้ไม่มีความคาดหวัง ย่อมหลับเป็นสุข
20-12-2565 นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ นัดถิ สันติปะรัง สุขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี
19-12-2565 ภาสมานญฺจ ปณฺฑิตํ ภาสะมานันจะ ปันฑิตัง บัณฑิต จะรู้ได้ด้วยการพูดจา
18-12-2565 ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน ทุนละโภ อังคะสัมปันโน คนที่สมบูรณ์พร้อม หาได้ยาก
18-12-2565 ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน ทุนละโภ อังคะสัมปันโน คนที่สมบูรณ์พร้อม หาได้ยาก
17-12-2565 อติติกฺโข จ เวรรา อะติติกโข จะ เวระรา แข็งกร้าวนัก ก็มักมีเวร-ภัย
16-12-2565 ปริภูโต มุทุ โหติ ปะริภูโต มุทุ โหติ อ่อนเกินไป ก็ถูกดูหมิ่น
15-12-2565 ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก ภะเวยยะ ปะริปุดฉะโก ควรชอบถามหาความรู้
14-12-2565 สุตาธาโร ภเวยฺย สุตาธาโร ภะเวยยะ ควรเป็นนักอ่าน นักฟัง
13-12-2565 ธมฺมกาโม ภเวยฺย ธัมมะกาโม ภะเวยยะ ควรเป็นผู้ใฝ่ธรรม
12-12-2565 ปมาเทน น สํวเส ปมาเทนะ นะ สังวะเส ไม่ควรอยู่ด้วยความประมาท
11-12-2565 ญาโต อตฺโถ สุขาวโห ญาโต อัดโถ สุขาวะโห ประโยชน์ที่รู้ดีแล้ว นำสุขมาให้
10-12-2565 สาธุ ธมฺมรุจี ราชา สาธุ ธัมมะรุจี ราชา การปกครองที่เป็นธรรม ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จ
9-12-2565 ฉนฺโท หิ มูลํ ทุกฺขสฺส ฉันโท หิ มูลัง ทุกขัดสะ ความยินดี เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์
8-12-2565 นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ นันทิ ทุกขัดสะ มูลัง ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์
7-12-2565 ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ ธัมเม ฐิตัง นะ วิชะหาติ กิดติ เกียรติ ย่อมไม่ละทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรม
6-12-2565 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้สงบใจได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
5-12-2565 อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข อะนุปาทา จิดตัดสะ วิโมกโข จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง
4-12-2565 จิตฺตํ ภาวิตํ กมฺมนิยํ โหติ จิดตัง ภาวิตัง กัมมะนิยัง โหติ จิตที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่การงาน
3-12-2565 จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ จิดตัง คุดตัง สุขาวะหัง จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้
2-12-2565 มา จิตฺตสฺส วสํ คมิ มา จิดตัดสะ วะสัง คะมิ อย่าหลงไปตามอำนาจของจิต
Download