พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-11-2563 อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ อัชเชวะ กิจจะมาตับปัง พึงรีบพากเพียรเสียตั้งแต่วันนี้
29-11-2563 อนาคตํ ปฏิกยิราถ กิจฺจํ อนาคะตัง ปฏิกะยิราถะ กิจจัง จงเตรียมกิจการไว้สำหรับอนาคต ให้พร้อม
28-11-2563 นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ นับปฏิกังเข อนาคะตัง ไม่พึงวิตกกังวลถึงอนาคต
27-11-2563 อตีตํ นานฺวาคเมยฺย อะตีตัง นานวาคะเมยยะ ไม่พึงหวนคนึงถึงอดีต
26-11-2563 อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อะโมคัง ทิวะสัง กะยิรา ไม่ควรให้แต่ละวันผ่านไปเปล่า
25-11-2563 ขโณ โว มา อุปจฺจคา ขะโณ โว มา อุปัดจะคา อย่าปล่อยให้เวลา ผ่านไปโดยเปล่า
24-11-2563 อปฺปมาโท อมตํ ปทํ อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย
23-11-2563 เย ปมตฺตา ยถา มตา เย ปะมัดตา ยะถา มะตา คนประมาท เสมือนคนตายแล้ว
22-11-2563 อปฺปมตฺตา น มียนฺติ อัปปะมัดตา นะ มียันติ คนไม่ประมาท ไม่มีวันตาย
21-11-2563 โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ ตรณีเย ตารเย โย ทันธะกาเล ทันเธติ ตะระณีเย ตาระเย ที่ควรช้า จึงค่อยช้า ที่ควรเร่ง จึงค่อยเร่ง
20-11-2563 อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา อนัตเถ นะ ยุดโต สิยา ไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์
19-11-2563 อาสึเสเถว ปุริโส อาสิงเสเถวะ ปุริโส เป็นคน ควรหวังเรื่อยไป
18-11-2563 วายเมเถว กิจฺเจสุ วายะเมเถวะ กิจเจสุ พึงพยายามทำกิจทั้งหลาย เรื่อยไป
17-11-2563 ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม ทันหะเมนัง ปะรักกะเม พึงบากบั่น ทำการให้มั่นคง
16-11-2563 กยิรา เจ กยิราเถนํ กะยิรา เจ กะยิราเถนัง ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
15-11-2563 ทุลลโภ องฺคสมฺปนฺโน ทุลละโภ อังคะสัมปันโน คนที่ดีพร้อมทุกอย่าง หาได้ยาก
14-11-2563 สพฺพํ น กลฺยาณํ วาปิ น ปาปกํ สัพพัง นะ กัลยาณัง วาปิ นะ ปาปะกัง สิ่งใดๆ ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด หรือเสียไปทั้งหมด
13-11-2563 ตเถเวกสฺส ปาปกํ ตะเถเวกัสสะ ปาปะกัง เหตุอย่างหนึ่ง อาจไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่ง
12-11-2563 ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ ตะเถเวกัสสะ กัลยาณัง เหตุอย่างหนึ่ง อาจดีสำหรับคนหนึ่ง
11-11-2563 เตเนว อญฺโญ ลภเต นินฺทิตารํ เตเนวะ อัญโญ ละภเต นินทิตารัง เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการนินทา
10-11-2563 เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํ เยเนวะ เอโก ละภะเต ปะสังสัง เหตุอย่างหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ
9-11-2563 กาตุ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา กาตุ มนุสเสนะ ตะถา มนุสสา จะทำให้ทุกคนเหมือนกันหมด ไม่ได้
8-11-2563 นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสติ เต นานาทิดฐิเก นานะยิดสะติ เต คนต่างความคิด จะให้คิดเหมือนกันหมด ไม่ได้
7-11-2563 ปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตา ปัดเจกะจิดตา ปุถู สับพะสัดตา คน ต่างคน ก็ต่างจิตต่างใจ
6-11-2563 เอกรตฺตํ ทฺวิรตฺตํ วา ทุกฺขํ วสติ เวริสุ เอกะรัตตัง ทะวิรัตตัง วา ทุกขัง วะสะติ เวริสุ อยู่ในหมู่ไพรี คืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทุกข์
5-11-2563 กมฺมํ สตฺเต วิภชติ กัมมัง สัตเต วิภะชะติ กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกัน
4-11-2563 น ปณฺฑิตา ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ นะ ปัณฑิตา ปาปานิ กัมมานิ สะมาจะรันติ บัณฑิต ไม่ทำชั่วเพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตน
3-11-2563 สุกรานิ อสาธูนิ อหิตานิ จ สุกะรานิ อะสาธูนิ อะหิตานิ จะ กรรมไม่ดีและไม่มีประโยชน์ ทำง่าย
2-11-2563 สาธุญจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ สาธุญจะ ตัง เว ปะระมะทุกกะรัง กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่ง
1-11-2563 สยํ ปุญฺญานิ ตํ อาเวณิยํ ธนํ สะยัง ปุญญานิ ตัง อาเวณิยัง ธะนัง ความดีที่ทำไว้นั่นแล จะเป็นทรัพย์ติดตามตน
Download