พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-7-2563 ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม ทุกโข พาเลหิ สังคะโม คบหากับคนพาล นำทุกข์มาให้
30-7-2563 ธีโร จ สุขสํวาโส ธีโร จะ สุขะสังวาโส การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เป็นความสุข
29-7-2563 อมิตฺโต เมธาวี พาลานุกมฺปโก อะมิดโต เมธาวี พาลานุกัมปะโก มีศัตรู เป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล
28-7-2563 ตโต อาจริโย รญฺโญ ตะโต อาจะริโย รันโย ใต้ร่มพระบารมี ย่อมมีแต่ความสุข
27-7-2563 สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
26-7-2563 ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธัมโม หะเว รักขะติ ทำมะจาริง ความดีที่ทำแล้ว จะตามคุ้มครองตน
25-7-2563 กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
24-7-2563 นิสมฺม กรณํ เสยฺโย นิสัมมะ กะระนัง เสยโย ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ดีกว่า
23-7-2563 ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ตันจะ กัมมัง กะตัง สาทุ สิ่งใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี
22-7-2563 น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ นะ ตัง กัมมัง กะตัง สาทุ
21-7-2563 สูรํ เภเทน วิชเย สูรัง เภเทนะ วิชะเย พึงเอาชนะคนกล้า ด้วยการทำให้แตกสามัคคี
20-7-2563 วิกฺกเมน สมํ ชเย วิกกะเมนะ สะมัง ชะเย พึงเอาชนะคนเสมอกัน ด้วยความกล้าแข็ง
19-7-2563 หินมนุปฺปทาเนน หินะมะนุบปะทาเนนะ พึงเอาชนะคนต่ำต้อย ด้วยการให้บ่อยๆ
18-7-2563 อุตฺตมํ ปณิปาเตน อุดตะมัง ปะณิปาเตนะ พึงเอาชนะคนสูงศักดิ์ ด้วยการกราบไหว้
17-7-2563 สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา สุขา สัทธา ปะติดฐิตา มีศรัทธาที่มั่นคง นำความสุขมาให้
16-7-2563 ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ปุญญานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ ควรทำบุญ เพราะบุญ นำความสุขมาให้
15-7-2563 นามนุญฺญํ กุทาจนํ นามะนุนยัง กุทาจะนัง กาลไหนๆ ก็ไม่ควรกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจ
14-7-2563 ตถาหิ ธีรา สุกตญฺญุรูปา ตะถาหิ ธีรา สุกะตันยุรูปา ผู้มีปัญญา ย่อมมีความกตัญญู
13-7-2563 สุกรํ สาธุนา สาธุ สุกะรัง สาทุนา สาทุ ความดี คนดี ทำได้ง่าย
12-7-2563 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง ความดี คนชั่วทำได้ยาก
11-7-2563 นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ นัดถิ สันติ ปะรัง สุขัง ความสุขอื่นนอกจากความสงบ ไม่มี
10-7-2563 อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก อับพะยาปัดชัง สุขัง โลเก การไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก
9-7-2563 น โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา นะ โหติ สุขัง ทุกกะตะการินา คนทำความชั่ว ย่อมไม่มีความสุข
8-7-2563 สจฺเจนาลิกวาทินํ สัดเจนาลิกะวาทินัง จงชนะคนพูดเท็จด้วยคำพูดจริง
7-7-2563 นีจมฺหาปฺยุตฺตมา วิชฺชา นีจัมหาบยุดตะมา วิดชา บุคคล อาจแสวงหาความรู้ชั้นสูงจากคนต่ำต้อยได้
6-7-2563 อสุทฺธมฺหาปิ กญฺจนํ อะสุทธัมหาปิ กัญจะนัง บุคคลอาจหาทองคำจากสิ่งโสโครกได้
5-7-2563 วิสมฺหามตมาเทยฺยํ วิสัมหามะตะมาเทยยัง บุคคลอาจแสวงหาน้ำอมฤตจากยาพิษได้
4-7-2563 อนตฺถายญตฺตํ พาลสฺส ชายติ อะนัดถายะ ยัดตัง พาลัดสะ ชายะติ ความรู้ของคนพาล ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
3-7-2563 นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ นันทิ ทุกขัสสะ มูลัง ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์
2-7-2563 สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สะตันจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ ธรรมะของคนดี ไม่มีล้าสมัย
1-7-2563 สติมา สุขเมธติ สะติมา สุขะเมทะติ ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข
Download