พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-12-2563 รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ รัตโย อะโมคา คัจฉันติ ไม่ควรปล่อยให้วันคืน ผ่านไปสูญเปล่า
30-12-2563 กาโล ฆสติ ภูตานิ กาโล ฆะสะติ ภูตานิ กาลเวลา ย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมกับตัวมันเอง
29-12-2563 ตตฺราปิ สรตี โย ตัตราปิ สะระตี โย วัย ย่อมเสื่อมไปทุกขณะ
28-12-2563 อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย อาสัง นะ ฉินเทยยะ สุขาคะมายะ เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง
27-12-2563 ปฏิมํเสตมตฺตนา ปะฏิมังเสตะมัตตะนา จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง
26-12-2563 อตฺตนา โจทยตฺตานํ อัตตะนา โจทะยัตตานัง จงเตือนตนด้วยตนเอง
25-12-2563 อตฺตา ว เสยฺโย ปรมา อัตตา วะ เสยโย ปะระมา ตนเองนั่นแหล่ะ เป็นสิ่งสำคัญ
24-12-2563 มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ มัตตัญญุตา สะทา สาธุ ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ
23-12-2563 ธมฺโม ว เตสํ อธิโก วิเสโส ธัมโม วะ เตสัง อะธิโก วิเสโส ธรรมะเท่านั้น ทำให้คนต่างจากสัตว์
22-12-2563 สีลเมว อิธ อคฺคํ สีละเมวะ อิธะ อัคคัง ศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลกนี้
21-12-2563 วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี วิหัญญะติ จิตตะวะสานุวัตตี ผู้ทำตามใจ จะมีแต่ความเดือดร้อน
20-12-2563 กุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ เมื่อโกรธ จะมองไม่เห็นธรรม
19-12-2563 ลทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ ลัทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ เมื่อโลภ จะมองไม่เห็นธรรม
18-12-2563 อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อิจฉา นะรัง ปะริกัสสะติ ความอยาก ย่อมชักพาคนไปต่างๆ
17-12-2563 อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา อิจฉา หิ อนันตะโคจะรา ความอยากได้ ไม่มีที่จบสิ้นเลย
16-12-2563 ปสฺสทฺธิยา อสติ ทุกฺขํ วิหรติ ปัสสัททิยา อะสะติ ทุกขัง วิหะระติ เมื่อใจไม่สงบ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
15-12-2563 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้มีความสงบใจ ย่อมอยู่เป็นสุข
14-12-2563 อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ อัตตานุรักขี ภะวะ มา อะทัยหิ ผู้ตามรักษาตน จะไม่เดือดร้อน
13-12-2563 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ ผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐที่สุด
12-12-2563 เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ เมธาวี สุขัง โส อะธิคัจฉะติ ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข
11-12-2563 สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัดติ การงานจะประสบผลสำเร็จ เพราะลงมือทำ
10-12-2563 นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา นิปผันนะโสภิโน อัตถา ประโยชน์จะงดงาม เมื่อประสบผลสำเร็จ
9-12-2563 อตฺตานํ อติมญฺญสิ อัตตานัง อะติมัญญะสิ ไม่ควรดูหมิ่นตนเอง
8-12-2563 จิตฺตํ ภาวิตํ กมฺมนิยํ โหติ จิตตัง ภาวิตัง กัมมะนิยัง โหติ จิตที่อบรมแล้ว ย่อมทำการงานให้สำเร็จ
7-12-2563 มา จิตฺตสฺส วสํ คมิ มา จิตตัดสะ วะสัง คะมิ อย่าเผลอไปตามกระแสจิต
6-12-2563 สุขํ รุกฺขสฺส ฉายาว สุขัง รุกขัสสะ ฉายาวะ ร่มเงาของต้นไม้ ย่อมอำนวยความสุขให้ได้
5-12-2563 ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว ยาตานุยายี จะ ภะวาหิ มาณะวะ จงเดินตามทางที่บุพการีชนดำเนินไปแล้ว
4-12-2563 ตโต ญาติ มาตาปิตุ ตะโต ญาติ มาตาปิตุ ร่มเงาแห่งบิดามารดา ย่อมอำนวยความสุขให้ได้
3-12-2563 จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ จิตตัง คุตตัง สุขาวะหัง จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้
2-12-2563 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้
1-12-2563 จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สํวตฺตติ จิตตัง ภาวิตัง มะหะโต สังวัตตะติ จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์มาก
Download