พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-9-2563 ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ ธัมมะทีโป ธัมมะสะระโณ จงมีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง
29-9-2563 สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สตัญจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ ธรรมะ ไม่มีล้าสมัย
28-9-2563 ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ ตัง เว ภัทเทกะรัดโตติ คนที่ขยัน ทุกๆวัน คือ วันโชคดี
27-9-2563 ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ ปะเรสัง หิ โส วัชชานิ คนเรามักเปิดเผยความผิดของคนอื่น
26-9-2563 อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ อัตตะโน ปะนะ ทุททะสัง ความผิดของตน เห็นได้ยาก
25-9-2563 สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ สุทัสสัง วัชชะมัญเญสัง ความผิดของคนอื่น เห็นได้ง่าย
24-9-2563 เอกมฺปิ ปริโยทาตํ ชีวิตกปฺปการณํ เอกัมปิ ปะริโยทาตัง ชีวิตะกัปปะการะณัง รู้เชี่ยวชาญแม้อย่างเดียว ก็เป็นอุปการะต่อชีวิต
23-9-2563 ขุทฺโทติ นาติมญฺเญยฺย ขุทโทติ นาติมัญเญยยะ อย่าดูหมิ่นวิชา ว่าเล็กน้อย
22-9-2563 ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญา นะรานัง ระตะนัง ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน
21-9-2563 ญาโต อตฺโถ สุขาวโห ญาโต อัตโถ สุขาวะโห ประโยชน์ที่ได้เรียนรู้แล้ว นำสุขมาให้
20-9-2563 ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ ปุตตา วัตถุ มะนุดสานัง เยาวชน คือรากฐานของมนุษย์
19-9-2563 ยตฺถ อตฺถาวหํ สุตํ ยัตถะ อัตถาวะหัง สุตัง ศิลปะที่ศึกษาดีแล้ว ย่อมนำประโยชน์มาให้
18-9-2563 ปญฺยาย อตฺถํ ชานาติ ปัญยายะ อัตถัง ชานาติ ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
17-9-2563 สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ สุตัง ปัญญายะ วัฑฒะนัง ความรู้เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
16-9-2563 สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี สุสสูสา สุตะวัฑฒะนี การศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาความรู้
15-9-2563 อตฺตานํ อุปมํ กเร อัดตานัง อุปะมัง กะเร พึงกระทำตนเป็นตัวอย่าง
14-9-2563 ตถาหิ ธีรา สุกตญฺญุรูปา ตะถาหิ ธีรา สุกะตัญญุรูปา คนฉลาด ย่อมรู้จักกตัญญู
13-9-2563 อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต อัตถัง คัณหาติ ปัณฑิโต บัณฑิต ย่อมถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
12-9-2563 อติติกฺโข จ เวรวา อะติติกโข จะ เวระวา แข็งไป ก็มีเวรภัย
11-9-2563 ปริภูโต มุทุ โหติ ปะริภูโต มุทุ โหติ อ่อนไป ก็ถูกดูหมิ่น
10-9-2563 สุทนฺโต วต ทเมถ สุทันโต วะตะ ทะเมถะ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกคนอื่น
9-9-2563 ทุกฺขํ คหปตํ สาธุ ทุกขัง คะหะปะตัง สาธุ ผู้ครองเรือน ต้องขยันจึงจะสำเร็จประโยชน์
8-9-2563 เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิ เอกัง หิ สัดจัง นะ ทุติยะมัดถิ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง
7-9-2563 สจฺเจนาลิกวาทินํ สัจเจนาลิกะวาทินัง จงชนะคนพูดเท็จด้วยคำจริง
6-9-2563 เหเฐติ จ ชโน ชนํ เหเฐติ จะ ชะโน ชะนัง คน เบียดเบียนคน
5-9-2563 น หึสนฺติ อกิญฺจนํ นะ หิงสันติ อะกิญจะนัง ไม่มีอะไรเลย ก็ไม่มีใครเบียดเบียน
4-9-2563 เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส เมดตา ภาเวตับพา พะยาปาทัดสะ ควรมีเมตตา เพื่อละความเบียดเบียน
3-9-2563 อหึสา ส เว ธีโร อะหิงสา สะ เว ธีโร ผู้มีความไม่เบียดเบียน ชื่อว่าเป็นปราชญ์
2-9-2563 ธมฺโม จ ส เว ธีโร ธัมโม จะ สะ เว ธีโร ผู้ใดมีธรรมะ ผู้นั้นเป็นนักปราชญ์
1-9-2563 ยมฺหิ สจฺจํ โส เถโรติ ยัมหิ สัจจัง โส เถโรติ ผู้ใดมีสัจจะ ผู้นั้นแลเป็นผู้ใหญ่
Download