พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-5-2565 อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา อัตถัมหิ ชาตัมหิ สุขา สหายา เพื่อนช่วยให้เกิดสุข เมื่อเกิดเรื่องราว
30-5-2565 เสฎฺฐมุปนมํ อุเทติ ขิปฺปํ เสฎฐะมุปะนะมัง อุเทติ ขิปปัง ผู้คบคนดี ย่อมพาให้เด่นขึ้นทันที
29-5-2565 สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตึ สันโต ปาเปนติ สุคะติง คบคนดี ย่อมพาไปสวรรค์
28-5-2565 อสนฺโต นิรยํ เนนฺติ อะสันโต นิระยัง เนนติ คบคนชั่ว ย่อมพาไปนรก
27-5-2565 ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม ภัทโท สัปปุริเสหิ สังคะโม การคบคนดี มีแต่ความเจริญ
26-5-2565 สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม สุโข หะเว สัปปุริเสนะ สังคะโม การคบคนดี มีแต่ความสุข
24-5-2565 โสปิ ตาทิโส โหติ โสปิ ตาทิโส โหติ คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
23-5-2565 นตฺถิ พาเล สหายตา นัตถิ พาเล สหายะตา คนชั่วคบเป็นเพื่อนไม่ได้
22-5-2565 อตฺตโน อุตฺตรํ ภเชถ อัตตะโน อุตตะรัง ภะเชถะ จงเลือกคบหาแต่คนที่ดีกว่าตน
21-5-2565 น ภเช ปาปเก มิตฺเต นะ ภะเช ปาปะเก มิตเต ไม่ควรคบหามิตรชั่ว
20-5-2565 ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ ภะเชถะ มิตเต กัลยาเณ ควรคบหามิตรดี
19-5-2565 ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตา ปะติสังขานะพะลา พะหุดสุตา ผู้ที่ฟังมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
18-5-2565 นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
17-5-2565 สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ สุโข ปัญญาปะฏิลาโภ มีปัญญา พาให้มีสุข
16-5-2565 ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญา นะรานัง ระตะนัง ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน
15-5-2565 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัตถิ ชานัง อะปัญญัสสะ ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา
14-5-2565 นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน นัตถิ ปัญญา อะชายิโน ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ
13-5-2565 โยคา เว ชายเต ภูริ โยคา เว ชายะเต ภูริ ปัญญา ย่อมเกิดเพราะใช้การ
11-5-2565 ปญฺญาย ปริสุชฌติ ปัญญายะ ปะริสุดชะติ คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
10-5-2565 สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา สากัจฉายะ ปัญญา เวทิตัพพา ปัญญา รู้ได้ด้วยการสนทนา
8-5-2565 ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี ปัญญา สุตะวินิจฉินี ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังมา
7-5-2565 ปญฺญาเจนํ ปสาสติ ปัญญา เจนัง ปะสาสะติ ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
6-5-2565 ปญฺญา หิ เสฎฺฐา กุสลา วทนฺติ ปัญญา หิ เสดฐา กุสะลา วะทันติ บัณฑิตกล่าวว่า ปัญญาแล ประเสริฐที่สุด
5-5-2565 ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญา วะ ธะเนนะ เสยโย ความรู้แล ประเสริฐกว่าทรัพย์
4-5-2565 ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ ปัญญาชีวิง ชีวิตะมาหุ เสดฐัง ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด
3-5-2565 อนิสมฺม กตํ กมฺมํ จินฺติตํ อะนิสัมมะ กะตัง กัมมัง จินติตัง ทำการงานที่ไม่พิจารณา ย่อมเกิดผลเสีย
2-5-2565 นาลโส วินฺทเต ธนํ นาละโส วินทะเต ธะนัง คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
1-5-2565 วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ วายะมัสสุ สะกิจเจสุ จงพยายามในหน้าที่ของตน
Download