พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า