ข่าวออนไลน์7HD

มีผลแล้ว! ลดค่าโอน ค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 1% และ 0.01%

มีผลแล้ว! ลดค่าโอน ค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 1% และ 0.01%
เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง 2 ฉบับ ลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจัดเก็บค่าธรรมการโอนเหลือ ร้อยละ 0.01  ค่าจดจำนองลงเหลือร้อยละ 1 มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.65 

วันนี้ (3 ม.ค.66) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงเกี่ยวกับ การกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองการซื้อขายห้องชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  โดยอำศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหดาไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ก กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และผู้ซื้อห้องชุดเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนที่ดำเนินการภายในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้
(๑) ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ร้อยละ ๑
(๒) ค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตาม (๑) ในคราวเดียวกัน ร้อยละ ๐.๐๑

นอกจากนี้  ยังได้ออกกฎกระทรวงอีกฉบับ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ก .กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้
(๑) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 1
(๒) ค่ำจดทะเบียนกำรจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม (๑) ในคราวเดียวกัน ร้อยละ ๐.๐๑