ลุงป้อม เร่งขับเคลื่อนบูรณาการแผนจัดการทรัพยากรน้ำชายแดนใต้

ลุงป้อม เร่งขับเคลื่อนบูรณาการแผนจัดการทรัพยากรน้ำชายแดนใต้

View icon 51
วันที่ 26 ม.ค. 2566 | 11.37 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (26 ม.ค.2565) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี 3 แผนงานที่ต้องพิจารณา ได้แก่  การขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้

การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งโดยใช้แผนแม่บทฯ น้ำ เป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานใช้ขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาน้ำในทุกมิติ และมีแผนงบประมาณ บูรณาการน้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิดร่วมทำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมลดความซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนด้านความสำคัญของโครงการด้านดิจิทัลที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและความต่อเนื่องในการทำงานผ่านแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลสำหรับการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับ บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล จากรายงาน ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องผลักดันการพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง