ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เช็กเงื่อนไข! อย่าลืมรับเงินบำเหน็จ เมื่ออายุครบ 55 ปี ได้ ตรวจสอบสิทธิ 3 ช่องทาง

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เช็กเงื่อนไข! อย่าลืมรับเงินบำเหน็จ เมื่ออายุครบ 55 ปี ได้ ตรวจสอบสิทธิ 3 ช่องทาง

View icon 345
วันที่ 1 ก.พ. 2566 | 11.05 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดเผยถึงเงื่อนไขการรับเงิน บำเหน็จ บำนาญชราภาพ สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่อายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ 3 ช่องทาง

1.เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  www.sso.go.th,
2.แอปพลิเคชันประกันสังคม SSO Connect
3.ไลน์ ประกันสังคม Line Official Account ของ สปส. @ssothai


สิทธิของผู้ประกันตนกรณีชราภาพ แยกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. รับบำเหน็จชราภาพ
- ผู้จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม
- จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน รวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี

2. กรณีรับบำนาญชราภาพ
- ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง(ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
- กรณีที่จ่ายเกินกว่า 180 เดือนจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญ ให้อีกร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

ตรวจสอบและทราบสิทธิที่จะได้รับแล้วสามารถยื่นขอรับบำเหน็จ บำเหน็จชราภาพ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ใกล้บ้าน หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

- บัตรประชาชนตัวจริง
- กรอกใบคำขอ สปส. 2-01 หรือ SSO. 2-01
- แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่จะรับโอนเงิน แต่หากผู้ประกันตนมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีออมทรัพย์ สามารถแจ้งขอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ไปพร้อมการยื่นคำร้องได้

ขอบคุณข้อมูลจาก ทำเนียบรัฐบาล