องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหมวัชรจริยาจารย์ และเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรธรรมภาณี

View icon 195
วันที่ 3 ก.พ. 2566 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลวรกิจการี ศรีพิพัฒนโกศล โสภณธรรมดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ อายุ 90 ปี พรรษา 70 เปรียญธรรม 7 ประโยค เดิมชื่อ สาย ศรีมงคล เกิดที่จังหวัดนครนายก อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี หลังจากเรียนจบนักธรรมชั้นเอก ได้ย้ายเข้ามาสังกัดวัดบางแพรกใต้ จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้ ต่อมาปี 2522 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี และปี 2528 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จนถึงปัจจุบัน

กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรธรรมภาณี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

ข่าวอื่นในหมวด