10-16 มีนาคม 2566 งานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ที่กําแพงแสน

10-16 มีนาคม 2566 งานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ที่กําแพงแสน

View icon 2.0K
วันที่ 10 มี.ค. 2566 | 10.59 น.
ข่าวช่อง7HD
แชร์
10-16 มีนาคม 2566 งานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ที่กําแพงแสน ซึ่งการบานของดอกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึง เมษายน ช่วงเวลาออกดอกจะมีระยะเวลายาวเพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้น

การจัดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กําแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย การเผยแพร่ความงามทางธรรมชาติของแนวต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน “รุกข มรดกแผ่นดิน” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจําปี 2562 การปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นแนวความคิดของท่าน ศ.ดร.วัฒนา เสถียร สวัสดิ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2520 ขณะท่านดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนท่านแรก มีนโยบายปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นแนวกันลมและเพื่อความร่มรื่นเป็นร่มเงาในอนาคตจึงได้กําหนดปลูกสอง ฟากถนนเริ่มต้นจากประตูชลประทานผ่านหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน จนถึงประตูฝั่งจันทรุเบกษา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

โดยท่านได้รับมอบเมล็ดพันธุ์มา จากท่าน ศ.ระพี สาคริก อธิการบดี ในขณะนั้นที่ท่านได้นําเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบัน วิทยาเขตกําแพงแสนปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ไว้ ทั้งหมด 1,258 ต้น โดยปลูกสองข้างทางถนนสายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ถนนสาย 1) จํานวน 580 ต้น พื้นที่สวน 100 ปี จํานวน 77 ต้น สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 12 ต้น สระพระพิรุณ จํานวน 98 ต้น พื้นที่ด้านหน้าสวนปรง จํานวน 90 ต้น พื้นที่ บริเวณบ่อ 6 จํานวน 165 ต้น และ บริเวณข้างถนนดินขอบบ่อ 6 ถึงบริเวณที่พักอาศัยข้าราชการ จํานวน 236 ต้น

ในปีพุทธศักราช 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีกําหนดจัดงาน เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กําแพงแสน ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2566 ณ ถนนวัฒนาเสถียร สวัสดิ์ (หน้าโรงเรียนสาธิตฯ) ซึ่งการบานของดอกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์จะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึง เมษายน ช่วงเวลาออกดอกจะมีระยะเวลายาวเพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้น

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง