ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข โดยน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่ดูแลประชาชนครอบคลุม 5 อำเภอ โดยมีศักยภาพในการให้บริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยระบบ Stroke fast track ระบบ EMS ระบบการส่งต่อ และระบบการขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมระบบประสาท ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัย และมีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 4 เตียง ทั้งยังพัฒนาตามนโยบาย Smart Hospital ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริการ ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีประชาชนอำเภอเวียงสระ ได้รับการคัดกรอง 467 คน ซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่ม 153 คน และอีก 3 คน ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกสถานบริการในอำเภอเวียงสระ จะมีบริการตรวจรักษาในชุมชนโดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ มีกลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่มโรค ทำให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในปี 2565 ไปเยี่ยมดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ 70,297 คน

ข่าวอื่นในหมวด