ข่าวในพระราชสำนัก

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่จังหวัดตราด

ที่โรงแรมเอวาด้า อําเภอเมือง จังหวัดตราด สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การฝึกใช้ Application เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการระดมสมอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชน ประมาณ 150 คน

ทั้งนี้ จังหวัดตราดมีประชากรสุนัขและแมว รวม 57,781ตัว ซึ่งได้มีการควบคุมประชากรไปแล้ว 306 ตัว และในปี 2566 ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด มีแผนดําเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ บนเกาะกูด และเกาะหมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวอื่นในหมวด