ตั้งศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

View icon 39
วันที่ 25 พ.ค. 2566
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบวิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกรุกราน โดยตั้งศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานศูนย์ดังกล่าว เพื่อศึกษาความหลากทางชีวภาพของพื้นที่นั้น ๆ ว่ามีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง