องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566

View icon 76
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2561 - 2566 ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา รวม 359 โครงการ ใน 284 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และรายคณะทั้ง 8 คณะ และรับฟังการนำเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่มเพาะ soft skills ให้นักศึกษาเติบโตเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม พร้อมพบปะผู้นำนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หัวสะพาน-วังตะโก, โครงการการเรียนรู้และการสืบสานอาหารท้องถิ่นสำหรับศูนย์เด็กเล็ก, โครงการพัฒนาและยกระดับกล้วยหอมทองสู่การค้าเชิงพานิชย์, โครงการส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อคาร์บอนเครดิต

ข่าวอื่นในหมวด