องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

View icon 71
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 20.10 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2550 เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 7, 9 และ 10 ตำบลบ้านนา ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในหน้าแล้ง

ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร หมู่ที่ 7 และ 10 ตำบลบ้านนา และใกล้เคียง 200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 300 ไร่ หน้าแล้ง 135 ไร่ ได้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการจัดตั้ง "กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานนาแซะทิพย์ธารา" มีสมาชิก 195 คน

สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในปี 2567 จะปรับปรุงงานป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ขุดลอกตะกอนทรายด้านหน้าอาคาร และขุดลอกลำคลอง ขุดขยายพื้นที่รับน้ำด้านเหนือน้ำบริเวณตลิ่งฝั่งขวา และปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยองคมนตรี และคณะฯ ร่วมหาแนวทางในการจัดหาน้ำต้นทุน เพื่อแก้ปัญหาหากฝนทิ้งระยะเป็นเวลานาน จากนั้น ได้ไปเยี่ยมบ้านนายภูมิภัฒน์ ศรีภีรกานต์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ซึ่งได้ขุดบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นประโยชน์ของการมีแหล่งน้ำสำรอง

ข่าวอื่นในหมวด