ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ครบ 4 ปี

View icon 94
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พระราชทานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ครบ 4 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เป็นบุตรของอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม กับนางวินิจทัณฑกรรม ติณสูลานนท์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก สังกัดเหล่าทหารม้า โดยเข้าร่วมในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ประเทศกัมพูชา ก่อนเข้าสังกัดกองทัพพายัพและทำการรบในสงครามโลก ครั้งที่ 2 จากนั้น ไปรับราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศ ถึง 3 สมัย หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และเป็นประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อตรง จริงใจ จึงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง