พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี 2566

View icon 92
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่จังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยปี 2561-2566 ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 430 โครงการ ในพื้นที่ 868 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนา Soft Skills ของตน ให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ผ่านการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

จากนั้น ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชน, โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการจัดการขยะครัวเรือน, โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก และโครงการไล่โว่โมเดล : ต้นแบบการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด