นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

View icon 95
วันที่ 24 ก.ค. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ "โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3" ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้อง เผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์จากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 71 รูป การอบรมแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคเจริญจิตตภาวนา ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ โดยได้อาราธนาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นสำนักเทศนาที่โดดเด่นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะด้านการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ซึ่งเป็นการเทศนาที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมและยกย่องของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ข่าวอื่นในหมวด