องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

View icon 64
วันที่ 25 ก.ค. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่สิริบูรพาธรรมสถาน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และส่งเสริมให้พระสงฆ์ และสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสูตร สามารถนำไปเผยแผ่ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีพระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรม 71 รูป

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินสนับสนุนผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และสามณร ได้ศึกษาเล่าเรียน และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด