เครือข่ายกัญชา ลุยล่า 1 หมื่นชื่อ เสนอสภาฯ คืนชีพ พ.ร.บ.กัญชา

เครือข่ายกัญชา ลุยล่า 1 หมื่นชื่อ เสนอสภาฯ คืนชีพ พ.ร.บ.กัญชา

View icon 132
วันที่ 25 ส.ค. 2566 | 14.43 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เครือข่ายกัญชา ลุยล่า 1 หมื่นชื่อ เสนอสภาฯ คืนชีพ พ.ร.บ.กัญชา ยกบทเฉพาะกาลระบุชัด ห้ามนำเข้ากัญชาต่างประเทศ 5 ปี เปิดโอกาสประชาชนใช้กัญชาถูกกฎหมาย ถ้าไม่เจอการเมืองสกัด คนไทยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้ว 

เครือข่ายกัญชา วันนี้ (25 ส.ค.66) นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เปิดเผยว่า กฎหมายกัญชาถูกการเมืองสกัดช่วงก่อนการเลือกตั้ง จนทำให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา พิจารณาได้เพียง 17 มาตรา จากทั้งสิ้น 95 มาตรา ซึ่งนักการเมืองจงใจที่จะทำให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชาตกไป ก่อนจะพิจารณาคือ มาตรา 18 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนปลูกกัญชาได้เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และที่น่าเสียดายคือ ในบทเฉพาะกาลก็ระบุไว้ชัดว่า หาก พ.ร.บ.กัญชามีผลบังคับใช้ ห้ามนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาและสามารถปลูกและใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย แต่เพราะการเมืองจึงทำให้มีกัญชาจากต่างประเทศ ทะลักเข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอย่าง
 
นายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ได้ระดมความคิดเห็นการจัดทำ พ.ร.บ.กัญชาขึ้น ที่ จ.เชียงใหม่ สำหรับประเด็นสำคัญที่พูดคุย ได้แก่
1.องค์ประกอบคณะกรรมการกัญชาควรจะมีองค์ประกอบมาจากไหนบ้างเนื่องจากกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจตาม พ.ร.บ.ในการออกกฎเกณฑ์ตามที่ พ.ร.บ.ระบุไว้ จึงมีความสำคัญอย่างมาก หากจะทำให้การบริหารจัดการกัญชาในอนาคตเกิดประสิทธิภาพ
2.การดำเนินกิจการใดเกี่ยวกับกัญชาจะต้องอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาต
3.กติการการปลูกกัญชา ทั้งระดับการปลูกของครัวเรือนและการปลูกเพื่อขาย เช่น การปลูกในครัวเรือนควรจะอนุญาตกี่ต้น การปลูกเพื่อขายควรแบ่งการอนุญาตอย่างไร เป็นต้น
4.การออกใบอนุญาต การพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณ์ใบอนุญาต

5.การกำหนดรูปแบบการขาย และ สถานที่ขาย
6.การโฆษณา กัญชา
7.การคุ้มครองเด็กและเยาวชน
8.บทลงโทษการทำผิดตาม พ.ร.บ. การกระทำผิดแต่ละรูปแบบควรมีโทษอย่างไร รวมทั้งลำดับขั้นตอนการพิจารณาความผิดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย
9.การคุ้มครองบุคคลอื่นจากการใช้กัญชาโดยวิธีการสูบในสถานที่สาธารณะและการจัดรูปแบบการใช้กัญชาโดยวิธีการสูบที่ควรจะเป็น
10.กลไกการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชาไทย

“การถกประเด็นเหล่านี้จะทำให้สาระใน พ.ร.บ.กัญชามีประสิทธิภาพจริงในการบังคับใช้และเราอยากทำกฎหมายสักฉบับหนึ่งที่เกิดจากการระดมความเห็นของประชาชนให้รอบด้านที่สุด ซึ่งก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะฟังเสียงและคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก” เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยกล่าว

อย่างไรก็ตามนายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า ภารกิจในช่วง 2-3 เดือนนี้ เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย จะเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้กฎหมายกัญชา เกิดจากประชาชน เราจะร่วมกันทำกฎหมายและรวบรวม10,000 รายชื่อ เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป