ประกันภัยทุเรียน ครั้งแรกในไทยใช้ความเร็วลม ประเมินความเสียหาย

ประกันภัยทุเรียน ครั้งแรกในไทยใช้ความเร็วลม ประเมินความเสียหาย

View icon 129
วันที่ 14 ก.ย. 2566 | 14.05 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ประกันภัยทุเรียน ครั้งแรกในไทยใช้ความเร็วลม ประเมินความเสียหาย-จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ชาวสวน ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูง ปี 66 ส่งออกทุเรียนสดกว่าแสนล้าน เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ในช่วง 5 ปี

ประกันภัยทุเรียน ครั้งแรกในไทย วันนี้ (14 ก.ย.66) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามใน (MOU) เพื่อยกระดับระบบประกันภัยภาคเกษตร พัฒนาประกันภัยทุเรียน ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยที่จะนำ “ความเร็วลม” มาใช้ในระบบประกันภัยภาคการเกษตร

อย่างไรก็ตาม การนำเรื่องความเร็วลม” มาใช้ในระบบประกันภัยทุเรียน เป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่บ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของลมที่ส่งผลต่อการหลุดร่วงของผลทุเรียนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว จึงมีความจำเป็นในการจัดทำแซนด์บ็อกซ์ เพื่อติดตั้งเซนเซอร์วัดความเร็วของลม ทิศทางลม ความเข้มแสง และความชื้นในอากาศ รวมถึงการหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และร่องลม พร้อมทั้งพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการคำนวณหาค่าความเร็วลมที่จะนำไปใช้เป็นค่าวิกฤต เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนารูปแบบของประกันภัยทุเรียนและกำหนดค่าเบี้ยประกันต่อไป

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ของทุกปี ที่เป็นช่วงออกผลคาบเกี่ยวกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออก เป็นความเสี่ยงที่จะมีลมพายุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้มากที่สุด อีกทั้ง ยังเป็นภัยธรรมชาติที่ป้องกันและควบคุมความเสียหายได้ยาก

สำหรับ ทุเรียนเป็นผลเศรษฐกิจมูลค่าสูง สร้างรายได้จากการส่งออก ในปี 66 (มกราคม – กรกฎาคม) ไทยส่งออกทุเรียนสด คิดเป็นมูลค่ากว่า 117,400 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และถือครองส่วนแบ่งตลาดโลกถึงกว่าร้อยละ 80

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า คปภ.ให้ความสำคัญและส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ การประกันภัยสวนยางพารา และการประกันภัยโคนม โคเนื้อ ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยสวนทุเรียนที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ และเป็นการนำร่องในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT และระบบภูมิสารสนเทศ GIS เทคโนโลยีที่สามารถวัดความเร็วลม เพื่อนำเรื่อง “ความเร็วลม” มาประเมินความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง