ภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วม 444 หมู่บ้าน กระทบ 2.7 หมื่นครัวเรือน

ภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วม 444 หมู่บ้าน กระทบ 2.7 หมื่นครัวเรือน

วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 10.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วม 444 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 จังหวัด กว่า 2.7 หมื่นครัวเรือนได้รับผลกระทบ ปภ.เร่งช่วยเหลือ ปชช.

ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาว ภาคใต้ฝนตกหนักน้ำท่วม วันนี้ (20 พ.ย. 66) เวลา 10.20 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า ช่วงระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ย. 66 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 6 จังหวัด 34 อำเภอ 156 ตำบล 770 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32,831 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา 19 อำเภอ 95 ตำบล 444 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,199 ครัวเรือน

สำหรับพื้นที่ๆ ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม ใน 3 จังหวัด แยกเป็นรายพื้นที่ ดังนี้

1) พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนขนุน และอำเภอเมืองพัทลุง รวม 17 ตำบล 65 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 452 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2) นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอท่าศาลา อำเภอพิปูน อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 51 ตำบล 273 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,946 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3) สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอเมืองสงขลา รวม 27 ตำบล 106 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,801 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปภ. ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน