สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 182
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.18 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย ผลงานทางด้านวิชาการ และผลงานการวิจัยจาก 27 หน่วยงาน รวม 74 ผลงาน อาทิ ความสำเร็จในการนำส่งดาวเทียมธีออส 2 ดาวเทียมสำรวจโลก และการเพิ่มความมั่นคงทางสภาวะอวกาศของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาราศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอการพัฒนาคลังคัมภีร์ใบลานดิจิทัล จังหวัดน่าน เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 
ส่วนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อาทิ การออกแบบระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาหน่วยทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, การใช้ KVEIK เป็นยีสต์ในการผลิตเบียร์, การพัฒนาเสบียงรบประจำบุคคลจากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการในพระราชดำริฯ รวมทั้ง งานวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนฯ กับศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี, โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำเสนอผลงานวิจัยการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผงเลือดไก่ครบส่วน เพื่อผลิตและตรวจสอบปริมาณเหล็กรวมและจุลินทรีย์ของผงเลือดไก่ครบส่วน โดยนิทรรศการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนนายร้อย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน กองทัพบก และประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การนำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ

เวลา 14.55 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใน "งานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)" ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบ 20 ปี ของการจัดตั้ง สวก. และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ สวก. ในการเป็นผู้นำการบริหารจัดการงานวิจัยการเกษตร สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ ในการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภาคการเกษตร รวมถึงสร้างความร่วมมือและเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

โอกาสนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 ของกรมวิชาการเกษตร และพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดรางวัลโครงการวิจัยดีเด่น, รางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น, รางวัลนักเรียนทุน สวก. ที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการ สวก. ดีเด่น ประจำปี 2566 จากนั้น ทรงตัดแถบแพรเปิดงานฯ แล้วคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร สวก. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องพ่นสารชีวภัณฑ์แบบนั่งขับสำหรับใช้ในการผลิตผักปลอดภัย เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "พลิกโฉมเกษตร สู่ตลาดสากล ด้วย 6 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก" แบ่งเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทย ในการสนองพระราชดำริด้านการเกษตร, นิทรรศการ 20 ปี สวก. และ ARDA Award จัดแสดงผลงานวิจัยเด่นของ สวก. ในรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น Smart Farm For Future Agriculture และ Food For Future, นิทรรศการ 6 Mega Trends เปลี่ยนโลก นำเสนองานวิจัยที่ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรไทยให้เติบโต และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เช่น Aritechnology และ Health & Beauty รวมถึงนิทรรศการของหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยในระบบ ววน. จัดแสดงผลงานวิจัยเด่น เช่น เทคโนโลยีน้ำแข็งโอโซน หรือ Slurry Ice สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาและบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ "ภาพรวมผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร และการเตรียมรับมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์", "เกษตรกรไทยจะเปลี่ยนไปด้วยวิจัยและพัฒนา" และ "นวัตกรรมอาหารไทย สู่ความมั่นคงอาหารโลก" ซึ่งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักวิจัยได้พบปะกัน เพื่อสัมผัสผลงานวิจัยจริงก่อนนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด