องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

View icon 54
วันที่ 23 พ.ย. 2566 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเดิมคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2496 เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศ โดยในปี 2556 อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ มีนักเรียน 952 คน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัด

โอกาสนี้ ชมการสาธิตการคิดเลขเร็วแบบจินตคณิต ของตัวแทนนักเรียนจาก "โครงการค่ายจินตคณิต นักเรียนต้นแบบระดับต้น (เกรด หนึ่ง ถึงสี่) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา"

ส่วนนิทรรศการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ภาษาไทย แสดงบทบาทสมมุติ "ลิลิตตะเลงพ่าย" ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทย โดยถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงพื้นบ้าน และปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงไทย ส่วนกลุ่มคณิตศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวผ่านศิลปะ หรือคณิตศิลป์ และกลุ่มการงานอาชีพ มีการทอผ้าพื้นเมือง, เกษตรกรรม, และเครื่องเงิน

ข่าวอื่นในหมวด