เดินหน้า “ลดรุนแรง” และ “พูดคุย” กลุ่มเห็นต่างทางภาคใต้

เดินหน้า “ลดรุนแรง” และ “พูดคุย” กลุ่มเห็นต่างทางภาคใต้

View icon 52
วันที่ 10 ธ.ค. 2566 | 13.09 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“ลดเหตุรุนแรง” และ “หารือสาธารณะกับกลุ่มเห็นต่าง” 2 ประเด็นสำคัญ ที่คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะผลักดันในระยะเร่งด่วน คาด ม.ค.67 เริ่มการพูดคุยทางเทคนิค

วันที่ 8 ธ.ค.66 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยนายฉัตรชัย บางชวด หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ได้พบปะหารือกับศาสตราจารย์ พล.อ. ตันซรี ดาโต๊ะ สรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบีดิน ผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งหัวหน้าคณะคนใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างสันติสุขในพื้นที่

โดยระหว่างการหารือ หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ได้เชิญผู้อำนวยความสะดวกฯ เยือนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อทำความรู้จักกับคณะพูดคุยฯ ชุดใหม่และพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อสานต่อ “แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขแบบองค์รวม” หรือ Joint Comprehensive Plan Towards Peace (JCPP) ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นสำคัญ คือ การลดความรุนแรง การปรึกษาหารือสาธารณะ และ การแสวงหาทางออกทางการเมือง โดย

ทั้งนี้ สองฝ่าย คาดว่า จะสามารถจัดการพูดคุยในระดับคณะทำงานทางเทคนิคได้ ภายในเดือนมกราคม 2567 และ ตามด้วยการพูดคุยอย่างเป็นทางการแบบเต็มคณะ และ ในระยะเร่งด่วน คณะพูดคุยฯ จะเร่งหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อ งเพื่อผลักดัน 2 ประเด็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้เเก่

1) การลดเหตุรุนแรง โดยเริ่มด้วยการเตรียมการผลักดัน ให้เกิดโครงการรอมฎอนสันติสุข  คาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อ ยุติเหตุรุนแรง ครอบคลุมต่อเนื่อง ในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการปรึกษาหารือสาธารณะ อย่างสร้างสรรค์
2) เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศอย่าง ครอบคลุม