อาชีพอิสระ ออมสินให้รายละ 1 แสนบาท กู้ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อาชีพอิสระ ออมสินให้รายละ 1 แสนบาท กู้ไม่ต้องใช้หลักประกัน

View icon 16.0K
วันที่ 19 ม.ค. 2567 | 10.08 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
สินเชื่อออมสิน "อาชีพอิสระ" วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 แสนบาท กู้ไม่ต้องใช้หลักประกัน เช็กคุณสมบัติเลย!

ข่าวดีอาชีพอิสระ ธนาคารออมสินปล่อย "สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย" อนุมัติวงเงินสูงสุด 100,000 บาท กู้ได้ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนยาว 8 ปี (96 งวด) ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อเดือน (ดอกเบี้ยคงที่) รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ :
1.ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น
2.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร :
เอกสารส่วนบุคคล
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
-สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
-เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ที่ท่านขอใช้บริการ
*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดสินเชื่อ
วัตถุประสงค์การกู้ :
-เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้ :
-ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้ :
-บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :
-สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

อัตราดอกเบี้ย :
-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)
-อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

ผู้ที่สนใจสามารถสนใจสมัครได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ที่  >> https://www.gsb.or.th/