องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

View icon 314
วันที่ 19 ม.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นประธานเปิด "ห้องราชทัณฑ์ปันสุข" ณ หอผู้ป่วยปั้นสุข อาคาร 100 เตียง เพื่อเป็นห้องพักรักษาตัวผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง มีห้องผู้ป่วยชาย 1 ห้อง 3 เตียง ห้องผู้ป่วยหญิง 1 ห้อง 2 เตียง และห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งชายและหญิง

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมการดำเนิน "โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้ต้องขัง 2,239 คน ซึ่งทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทั่วไปและโรคไม่ติดต่อ มีการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคน และปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย

นอกจากนี้ ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขัง อาทิ สถานพยาบาล ที่นอน สูทกรรม โรงเลี้ยง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการน้ำเสีย โดยได้ดำเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน ปัจจุบัน มีพยาบาลวิชาชีพ 6 คน, นักจิตเวช 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) 121 คน มีแพทย์เข้าไปตรวจโรคทั่วไปทุกเดือน และการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine มีจิตแพทย์เข้าไปตรวจรักษาและให้คำปรึกษา ทุก 2 เดือน มีระบบส่งต่อผู้ต้องขังป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ตามหลักมนุษยธรรม

ข่าวอื่นในหมวด