สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง พระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

View icon 111
วันที่ 9 ก.พ. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 12.04 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่คณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

โดยทรงบรรยายใน 2 หัวข้อ ต่อเนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง คือ หัวข้อเรื่อง "อองโคยีน หรือ ยีนมะเร็ง กับการควบคุมการเจริญของเซลล์" และหัวข้อเรื่อง "ยีนยับยั้งการเกิดมะเร็ง" โรคมะเร็งเกิดได้จากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่แบ่งตัว แล้วเจริญอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้ และเกิดได้จากไวรัสที่แทรกแซงเข้าไปในเซลล์ แล้วเข้าควบคุมการทำงานของยีนในเซลล์ปกติ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุล พบว่ายีนของไวรัส เมื่อเข้าควบคุมแล้ว จะเกิดการกลายพันธุ์ของยีน, การย้ายตำแหน่งของโครโมโซม และการเพิ่มจำนวนของยีนอย่างรวดเร็ว ในปกติเซลล์จะถูกควบคุมโดยกลุ่มของโปรตีน ให้มีการแบ่งตัวในอัตราที่เหมาะสม แต่หากเซลล์ผิดปกติ จะเกิดกระบวนการต่อต้านการเกิดมะเร็งขึ้น ด้วยการทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติ นอกจากยีนก่อมะเร็งแล้ว ยังมียีนยับยั้งการเกิดมะเร็งหลายชนิด และทำหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งแตกต่างกัน ทั้งนี้ ทรงสรุปและเปรียบเทียบในเรื่องที่ทรงบรรยาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับโมเลกุล ที่จะนำไปสู่การพัฒนายา, การรักษาในแนวใหม่ที่จะตรงกับลักษณะของโรค โดยเป็นเป้าหมายในการใช้ยาที่ตรงเป้าไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง