กยศ. นำร่องให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

กยศ. นำร่องให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

View icon 219
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | 18.12 น.
กยศ.
แชร์
วันนี้ (12 ก.พ. 67) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 5 (ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม) เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษาที่หลากหลาย ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

กองทุนฯ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ การดำเนินโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เพื่อนำไปสู่โอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคง

รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการโครงการนำร่อง 2 ปี (ปีการศึกษา 2566-2567) ให้เงินกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท/หลักสูตร/คน/ครั้ง กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และให้ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี

สำหรับคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 5 มีดังนี้

- อายุ 18-60 ปีบริบูรณ์

- ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด

- ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ มาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นขอกู้ยืม

- ไม่กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่นๆ ณ ปีการศึกษานั้นๆ

ผู้จัดการ กยศ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดการเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศ และรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

ด้าน น.ส.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้มีความรู้ในทักษะขั้นสูง ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานด้านทันตกรรม ในการช่วยงานทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีจำนวนเพียงพอและสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน

โดย กยศ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงมีโครงการนำร่องในการให้กู้ยืมในหลักสูตรข้างต้น เพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะและการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าศึกษา เพื่อให้มีทุนทรัพย์ในการเรียนหลักสูตรข้างต้น และสามารถเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีทักษะสูง และมีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ สร้างอาชีพที่มั่นคง เป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ