องคมนตรี ไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนครพนม

View icon 89
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนม รับฟังสรุปการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 119 โครงการ เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 86 โครงการ โดยองคมนตรีห่วงใยปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ในตอนบ่าย ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอธาตุพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ก่อสร้างเมื่อปี 2528 แล้วเสร็จปี 2533 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุกว่า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านดงหมู มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร กว่า 2,000 ไร่ รวมทั้งแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะราษฎร พร้อมมอบพันธุ์ปลาแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แพร่ขยายพันธุ์ในชุมชนต่อไป

จากนั้น ไปติดตามโครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาแก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ตามที่ราษฎรบ้านแก้งขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยราษฎรสละที่ดินบางส่วนเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันแล้วเสร็จสร้างประโยชน์ให้ราษฎรบ้านแก้ง และหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ในฤดูฝน 330 ไร่ ฤดูแล้ง 60 ไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ข่าวอื่นในหมวด