องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

View icon 90
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ใน 4 สถานีวิจัยของโครงการหลวง ดำเนินงานทดสอบ สาธิต ปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 39 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรอบสถานีฯ ครอบคลุมพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 3 ตำบล ประชากรเป็นกลุ่มคนพื้นเมือง และไทยลื้อ 1,807 ครัวเรือน 4,424 คน

ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเมล็ดข้าวโพดป๊อปคอร์น วิจัยและพัฒนากัญชงครบวงจร เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ BCG model ทดสอบและคัดเลือกพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้แก่ ถั่วแขก มะเขือเทศ มะเขือม่วง แก้วมังกร ขนุน และ ราสป์เบอร์รี นอกจากนี้ ยังรวบรวมและรักษาพันธุ์ไม้ผล 10 ชนิด 245 พันธุ์ มันเทศ 35 พันธุ์ และชา 8 พันธุ์ ในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย พืชที่สร้างรายได้หลัก ได้แก่ ข้าวโพดหวานสองสี ผักกาดขาวปลี ถั่ว และอาโวคาโด ทำให้เกษตรกรภายใต้การส่งเสริมของสถานีฯ ปางดะ มีรายได้เฉลี่ย 74,000 บาทต่อปี

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้และไผ่ ต้นแบบการปลูกไผ่ในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากไม้ การเผาถ่าน และผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อการเรียนรู้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยองคมนตรีมอบนโยบายการจัดทำฝายดักตะกอนและชะลอน้ำ รวมทั้งขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปลาก้าง เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ ไม่ต้องตัดต้นไม้เพื่อขยายพื้นที่จัดสร้างอ่าง โดยที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ พื้นที่ 30 ไร่ และเป็นฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG model จากกรมปศุสัตว์

ข่าวอื่นในหมวด