สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 181
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.51 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

นางสาวณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วาระบริหารปี 2565-2567 นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

นางสาววรินทร์ธาร จรัสสิริกุลชัย ประธานกรรมการบริษัท 365 วีไลฟ์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

พันตำรวจโทหญิง กรองทอง เกตุบุญลือ และคณะอดีตตำรวจพลร่มหญิง ค่ายนเรศวร ชุดถวายความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

เวลา 14.57 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี  มีผู้เข้ารับพระราชทาน 1,895 คน ประกอบด้วย พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง 22 รูป และ 108 ครั้ง 7 รูป, ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 91 คน, ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ 14 คน, ผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง 1,598 คน และ 108 ครั้ง 163 คน

การดำเนินงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 มีศักยภาพในการดำเนินงานแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สนับสนุนการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตทั้งในสถานที่ และหน่วยเคลื่อนที่ การจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ให้บริการโรงพยาบาล ในจังหวัดเครือข่าย 7 จังหวัด

แต่ละปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจัดหาโลหิตได้ร้อยละ 4 ของประชากร โลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศ ร้อยละ 38 เนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี อีกทั้งมีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 67 แต่ผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง มีเพียงร้อยละ 4 ในปี 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ "ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ Give Blood, Give lives, Give forever" เป็นโครงการหลักประจำปี เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือ ปีละ 4 ครั้ง เพิ่มขึ้น เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด