องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

View icon 113
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน 1,133 ชุด ไปมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบวาตภัยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยด้วย

จังหวัดพิษณุโลก เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเมือง และอำเภอนครไทย มีราษฎรได้รับความเดือนร้อน 29 ตำบล 154 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,133 หลังคาเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย 3 ครอบครัว

ข่าวอื่นในหมวด