องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

View icon 149
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 โดยรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการจัดสรรงบประมาณ 12 โครงการหลัก 187 โครงการย่อย ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย มีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ การใช้องค์ความรู้วิชาการเป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริม Soft Power ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น

ในตอนบ่าย รับฟังกระบวนการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และยกระดับกระบวนการผลิตครู ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการยอมรับจากครุสภา นอกจากนี้ ได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบ มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานจริง และมีแผนกการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยากับผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย ส่วนการผลิตนักคิดเพื่อผลิตและพัฒนานวัตกรรมของคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้ให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตในมิติสุขภาวะ ความมั่นคงทางอาหาร

ข่าวอื่นในหมวด