พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวันที่สอง

View icon 81
วันที่ 10 เม.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวันที่สอง โดยวันนี้ได้รับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษา จากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ เพื่อยกระดับและพัฒนางานกิจการนักศึกษา ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านทุนการศึกษา สวัสดิการ และงานธุรการต่าง ๆ ตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นด้านต่าง ๆ จากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

และในช่วงบ่าย เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรแต่ละคณะ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรม และวิธีบริหารสวัสดิการให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของนักศึกษา