พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

View icon 199
วันที่ 15 เม.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 15.51 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชณียสถานต่าง ๆ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ แล้วเสด็จไปสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย หอพระคันธารราษฎร์ หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร พระศรีรัตนเจดีย์ พระมณฑป จระนำปราสาทพระเทพบิดร ต้นนิโครธ พระวิหารยอด หอพระมณเฑียรธรรม

จากนั้น เสด็จเข้าหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า 4 พระองค์ ทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระบรมอัฐิ และพระอัฐิและทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์ แล้วทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ 40 คู่ พระสงฆ์สดัปกรณ์ จนครบ 40 รูป ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

อนึ่ง เมื่อเวลา 07.00 น. ที่บริเวณประตูศรีรัตนศาสดา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีสงกรานต์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานอาหารบิณฑบาตร รวม 50 รูป ประกอบด้วย พระสงฆ์จากวัดราชบุรณะ, วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง