องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

View icon 75
วันที่ 2 พ.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 9 โครงการหลัก และอีก 10 โครงการ ในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดลพบุรี รวมถึง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

พร้อมฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษา จากคณะผู้บริหาร เพื่อยกระดับการเสริมหนุน Hard skill และ Soft skill ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับกิจกรรมนักศึกษา

ในช่วงบ่าย ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ตามแนวคิด "เห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อร่วมวางแผนอนาคต"

พร้อมเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา และสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

อีกทั้ง รับฟังบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ และกระบวนการผลิตครู ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

ข่าวอื่นในหมวด