แห่สมัครสอบ TCAS 67 แอดมิชชันพุ่ง 1.3 แสนคน เลือกสาขาพยาบาลมากสุด

แห่สมัครสอบ TCAS 67 แอดมิชชันพุ่ง 1.3 แสนคน เลือกสาขาพยาบาลมากสุด

View icon 73
วันที่ 14 พ.ค. 2567 | 17.37 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผลพวงสมัครฟรี นักเรียนแห่สมัครสอบ TCAS 67 รอบแอดมิชชันพุ่ง 1.3 แสนคน มากกว่าปีก่อนกว่า 7 พันคน ขณะที่ 3 อันดับแรกเลือกมากสุด ได้แก่ พยาบาล บริหาร บัญชี ส่วน ม.เกษตรฯ เปิดรับสมัครมากสุด 7 พันรายการ

วันนี้ (14 พ.ค.67) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวง อว. มีนโยบายให้นักเรียนสามารถสมัครเลือกคณะ 1-10 อันดับได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจําปี 2567 หรือ TCAS ปี 2567 รอบแอดมิชชันหรือรอบ 3 ปรากฎว่าการรับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 12 พ.ค.2567 มีผู้สมัครให้ความสนใจสมัคร TCAS รอบที่ 3 จำนวนมากถึง 132,004 คน ซึ่งมากกว่าปีก่อนถึง 7,189 คน ขณะที่มีการสมัครเลือกคณะมากกว่า 1.17 ล้านสาขา หรือผู้สมัครสอบเลือก 8.87 อันดับต่อคนโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 7.74 อันดับต่อคน โดยที่เพิ่มขึ้นมากคือการที่มีนักเรียนเลือกครบ 10 อันดับ เพิ่มขึ้น 35,475 คน

รมว.กระทรวง อว. กล่าวต่อว่า สำหรับจำนวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มสาขา อันดับ 1 คือ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  294,196 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,041 คน อันดับ 2 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 226,111 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,418 คน อันดับ 3 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ 193,668 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,937 คน อันดับ 4 วิศวกรรมศาสตร์  95,328 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,942 คน อันดับ 5 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  90,699 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,746 คน อันดับ 6 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา 84,349 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,994 คน

อันดับ 7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35,643 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,576 คน อันดับ 8 เภสัชศาสตร์ 33,958 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,753 คน อันดับ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31,337 รายการ จำนวนคนที่เลือก 5,917 คน อันดับ 10 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 19,000 รายการ จำนวนคนที่เลือก 97,680 คน อันดับ 11 แพทยศาสตร์ 16,863 รายการ อันดับ 12 สัตวแพทยศาสตร์ 16,586 รายการ อันดับ 13 วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบ พัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 13,426 รายการ อันดับ 14 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,873 รายการ และอันดับ 15 ทันตแพทยศาสตร์ 9,222 รายการ

น.ส.ศุภมาส กล่าวอีกว่า ส่วนสาขาที่มีจำนวนการสมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก อับดับ 1 ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ 65,547 รายการ อันดับ 2 บริหารธุรกิจ 44,354 รายการ อันดับ 3 การบัญชี 43,941 รายการ อันดับ 4 นิติศาสตร์  42,069 รายการ อันดับ 5 อังกฤษ 37,922 รายการ อันดับ 6 เศรษฐศาสตร์  34,667 รายการ อันดับ 7 รัฐศาสตร์  34,601 รายการ อันดับ 8 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30,521 รายการ อันดับ 9 สาธารณสุข 27,687 รายการ และอันดับ 10 เทคนิคการแพทย์  26,032 รายการ

“มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเปิดรับสมัครมากที่สุด อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  7,126 รายการ อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 6,542 รายการ อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6,322 รายการ อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6,112 รายการ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,153 รายการ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,960 รายการ อันดับ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4,895 รายการ อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4,553 รายการ อันดับ 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4,523 รายการ อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4,027 รายการ” น.ส.ศุภมาส กล่าว

นี่คือความพยายามและผลงานที่เป็นรูปธรรมที่กระทรวง อว. ต้องการให้เด็กไทยทุกคนได้เรียน โดยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีทางเลือกในการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันนโยบายดังกล่าว จนนำมาสู่การให้สมัครสอบ TCAS67 รอบแอดมิชชันฟรีครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง