องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1

View icon 89
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืน ดำเนินโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคมนี้ โดยมีนายกสภานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรทุกคณะ จากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมฯ จำนวน 376 คน

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายผู้นำนักศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับองค์การนักศึกษา และระดับคณะ เสริมหนุนภาวะผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการคน รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริ รวมทั้งปลูกฝังอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่สร้างพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข่าวอื่นในหมวด